Kawiarnia

“Skoro my?l?, to znaczy, ?e jestem. Odczuwam wi?c ?yj?”. M?wi? – ?ycie cz?owieka sk?ada si? z tych jaskrawych moment?w, kr?re mu zachowa?y si? w pami?ci. A czas to jest najcenniejsze, co mamy, bo go nie kupisz, nie zwr?cisz i nie wstrzymasz. Je?eli Pa?stwo spacerowali po mie?cie Lwowie i zawitali?my do “Czarownej Latarni” – jeste?my bardzo radzi z tego, ?e stali cz??ci? Pa?skiego Dzisiaj. Cenimy Pa?stwa czas wi?c zrobimy wszystko, co jest mo?liwe, aby odwiedziny kawiarni si? zapami?ta?y. Pa?stwo mog? po prostu przyjemnie sp?dzi? u nas czas, uczci? znamienne dla Pa?stwa wydarzenie, przprowadzi? rzeczowe spotkanie lub prezentacj?. Do?wiadczenie naszego kolektywu, przytulne wn?trze kawiarni oraz s?odkie menu daje mo?liwo?? zaproponowa? Pa?stwu obs?ug? na wysokim poziomie takich przedsi?wzi?? w “Czarownej Latarni”:
  • “S?odki furszet” (obchodzenie urodzin, chrzcin, jubileusz?w lub innych znamiennych wydarze?)
  • Rzeczowe spotkania, prezentacje, kr?g?e sto?y itd.
  • Romantyczna kolacja przy ?wiecach ze s?odkim menu

Tak?e wie?miemy pod uwag? ?yczenia Pa?stwa i do?o?ymy maksimum wysi?k?w dla wcielenia innych Pa?stwa idei.

Ze swej strony proponujemy:
  • sal? na 28 os?b
  • r??norodne menu ze s?odyczy i napoj?w
  • fachow? obs?ug?
  • dost?pne ceny
  • niezapomnian? atmosfer? wieczoru!!

“Czarowna Latarnia” znajduje si? na malowniczym placu, niedaleko katedry Dominika?skiej. Nasz zak?ad niesie w sobie cz??? starodawnego i niepowtarzalnego Lwowa, wi?z u nas romantyczna, bajeczna, jednocze?nie lekka i zaciszna atmosfera. Nieod??czn? cz??ci? wn?trza w kawiarni s? stylizowane kute latarnie i jezdnia oraz panorama staro?ytnego miasta Lwa urzeczywistniona w fresku na ?cianie.
УкраїнськаEnglish
Web design - Lwów