Legenda


A zanim kucharze przygotuj? wybrane przez Pa?stwa danie – sp?jrzmy w okno...

Rozpo?ciera si? tam plac, kt?ry kiedy? nazywa? si? Dominika?ski. Histori? zwi?zan? z tym miejscem opowiadaj? dwaj najs?ynniejsi lwowscy kronikarze Bart?omiej Zimorowicz i Deoinizi (Dionizy) Zubrzycki, a dotyczy najprawdziwszej wojny o narzeczon?.

Jest rok 1559. W tym czasie, na terenie Rzeczy Pospolitej, ?yje Galszka (Halszka) z Ostroga, kt?ra uchodzi?a za najbogatsz? pann?, bowiem mia?a odziedziczy? maj?tek o niespotykanej warto?ci. Nie brakowa?o wi?c konkurent?w ch?tnych do o?enku z bogat? Halszk?. O losie dziewczyny zdecydowa? jednak sam kr?l Zygmunt August wydaj?c j?, wbrew jej woli, za wojewod? pozna?skiego ?ukasza G?rk?.

Matka Halszki, Beata, sprzyja?a c?rce. Do zi?cia za? ?ywi?a szczer? niech?? i korzystaj?c z przychylno?ci matki kr?la, Bony, przez trzy lata nie dopuszcza?a do c?rki nie lubianego zi?cia.

Gdy kr?lowa Bona wyjecha?a do W?och, matka i c?rka straci?y wsparcie na dworze kr?lewskim i musia?y uciec do Lwowa i schroni? si? w klasztorze Dominikan?w.
B?agania ?ukasza nie odnosi?y ?adnych skutk?w. Postanowi? wi?c zdoby? Halszk? si?? i rozpocz?to pot??ne obl??enie artyleryjskie klasztoru.

?ycie w mie?cie zamar?o. Handel ca?kowicie usta?. W zamieszaniu dzia?a? wojennych, do Lwowa przekrad? si? prawos?awny Ksi??e Siemion S?ucki, kt?rego Halszka rzeczywi?cie kocha?a. Postanowi? on po??czy? si? z ukochan?, ale wej?cie do obl??onego klasztory by?o prawie niemo?liwe.

Wtedy sprytny Ksi??e po?yczy? w tawernie, kt?ra wtedy tu sta?a, ubranie ?ebraka i oliwn? latarenk?. O?wietlaj?c t? lampk? w?skie podziemne korytarze i korzystaj?c z pomocy mnich?w, przedosta? si? do ?rodka klasztoru i dotar? do ukochanej. Zakochani natychmiast wzi?li ?lub uznaj?c ?lub z G?rk? za niewa?ny.

Kr?l, gdy si? o tym dowiedzia?, nakaza? staro?cie lwowskiemu udzieli? ?ukaszowi pomocy w zdobyciu klasztoru. W?adze miasta nakaza?y odci?cie wodoci?gu i wtedy klasztor si? podda?. Rozgniewany kr?l uwi?zi? biedn? dziewczyn? w twierdzy Wysokiego Zamku, a nast?pnie nakaza? doprowadzi? Halszk? do ?ukasza, do polskiego miasta Szamotu?y.
W tawernie lwowskiej d?ugo opowiadano o magicznej latarni, kt?ra cho? na kr?tko, pomog?a po??czy? zakochanych.

Min??y stulecia od tamtych wydarze?, a nam z tamtych czas?w zosta?a stara latarnia i opowie?? o niezwyk?ej historii dwu zakochanych serc.
(wed?ug opowie?ci p. Iliji ?emka)

Mamy nadziej?, ?e ta kr?tka legenda z d?ugiej i bogatej historii naszego miasta umili?a Pa?stwu czas oczekiwania i wprawi?a w dobry nastr?j, aby teraz rozkoszowa? si? smakiem potraw.

Smacznego!
УкраїнськаEnglish
Web design - Lwów