Kawa

Kawa to nie jest nap?l, to jest zjawisko. Tajemnicza kawa wessa?a w siebie ca?y bezgraniczny ?wiat ludzkich emocji, uczu?, wra?e?. Ten nap?j - ?wiadek wielu ludzkich zwyci?stw i pora?ek, marze?, arkan?w i przygod. W?a?nie dlatego uwa?amy, ?e w historii kawy - ca?a historia ludzko?ci, historia prawdziwego rozkosza. A cz?owiek, kt?ry umie gotowa? ten nap?j i rozumie jego znaczenie – mistrz. Jednym odcieniem smakowym mo?na przekaza? emocje, nastr?j, uczucia, energetyk?. Dowodem osobliwo?ci kawy jest to, ?e w ci?gu dzisi?cioleci kawa jest drugim co do popularno?ci napojem na ?wiecie… I mo?na tylko si? cieszy? za amator?w tego napoju, o ile dziasiaj jest mo?liwo?? wybra? bylejakie rodzaje kawy. W zale?no?ci od swojego smaku i sytuacji materialnej.

Fili?anka kawy lu? dawno nie jest dla nas czym? ekzotycznym. Raczej to jest symbol pocz?tku dnia pracy. ?ykaj?c aromatny nap?j, chyba nie przypominamy “Kawow? kantat?” Bacha lub rozmy?lamy o Wiedniu – pierwszym europejskim mie?cie, gdzie pojawi?a si? kawa. Jednak ka?dego dnia do??czamy si? do wielowiekowej tradycji “kawopicia”.
Dlatego, by maksymalnie zadowoli? wybredne smaki i urozmaici? poj?cie "wypi? kawy" proponujemy du?y wyb?r gatunk?w kawy i sposob?w jej przygotowywania. Polecamy spr?bowa? wszystkie warianty, kt?re przygotowali?my Pa?stwu, ale zw?aszcza polecamy:
  • mokko “Truskawkowe”,
  • kaw? po meksyka?sku
  • kaw? po wiede?sku
  • kaw? “Muskatn?”
  • kaw? ze wschodnymi korzeniami – na wyb?r Pa?stwa.
W ch?odn? zimow? por? i prosto dla dobrego humoru – proponujemy kaw? z alkoholem.
УкраїнськаEnglish
Web design - Lwów